Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Baby Academia s.r.o.:
Společnost Baby Academia s.r.o., je řádně zaregistrovanou společností dle platné legislativy ČR a z toho vyplývající zárukou pro naše zákazníky.


INTERNETOVÝ OBCHOD PROVOZUJE:

Společnost Baby Academia s.r.o., se sídlem U Velkého rybníka 2219/115, 323 00, Plzeň, IČ: 10670131, DIČ: CZ10670131, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, Oddíl C, Vložka 40476 (dále jen „Společnost“ nebo „prodávající“ nebo „Konopnakava.cz“), bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.účtu: 297734151/0300. Kontakty: email objednavky@babyacademia.cz, tel.č.: +420775161106, ID datové schránky wszdd5w

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a dalších platných právních předpisů.

Zákazníkem internetového obchodu babyacademia.cz je buď spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen „kupující“) nebo podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je podnikatelem tzn. je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 NOZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.babyacademia.cz/. (dále jen „webová stránka“).

Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu zboží nebo služby.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


ZBOŽÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ:

Zboží, tj. veškeré produkty poskytované Společností a prodávané v internetovém obchodě splňují veškeré právní normy platné a účinné nejen na území ČR (dále jen „Zboží“). Zboží je prodáváno v souladu s těmito obchodními podmínkami Společnosti. Ke každému prodanému Zboží je předávána tato dokumentace: daňový doklad.


ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ:

Objednání Zboží musí být učiněno písemnou formou prostřednictvím objednávkového formuláře dostupném na webových stránkách www.konopnakava.cz. Odesláním závazné objednávky, zákazník souhlasí s obchodními podmínkami Společnosti a uzavírá tím závaznou kupní smlouvu. Toto objednání Zboží je odesláno elektronickou poštou Společnosti. Náležitosti objednávky jsou uvedeny v objednávkovém formuláři a musí obsahovat zejména následující údaje:
Zboží:
a) Název Zboží
b) Požadované množství
Objednatel:
c) Jméno a příjmení FO/ název společnosti - IČ
d) Adresa/ sídlo
e) Kontakt na objednatele
f) Email


AKCEPTACE OBJEDNÁVKY:

Společnost potvrdí objednateli Objednávku zpět. Bezvýhradným přijetím Objednávky Společností vzniká kupní smlouva.


STORNO OBJEDNÁVKY:

Objednatel má právo stornovat Objednávku, a to bez udání důvodu. Storno musí být doručeno na email: objednavky@babyacademia.cz dříve, než bude objednateli doručeno závazné potvrzení Objednávky. Po závazném potvrzení ze strany Společnosti se ke stornu nepřehlíží, objednatel je povinen objednané Zboží převzít a zaplatit kupní cenu v plné výši, tak jak je objednal původně. V případě vynaložených nákladů souvisejících s doručením a vyřízením Objednávky, která nebude úspěšně doručena nebo vyřízena z důvodů ležících výlučně na straně objednatele, má Společnost nárok na náhradu škody, t.j účelně vynaložené náklady, které mu v souvislosti s neúspěšnou Objednávkou vznikly.
Společnost je oprávněna stornovat Zboží bez udání důvodu. Objednatel o této skutečnosti bude vyrozuměn.


TERMÍN DODÁNÍ:

Společnost je povinna dodat objednané Zboží v co nejkratším termínu, a to zpravidla lhůtě od 48 hodin do 72 hodin od potvrzení Objednávky ze strany Společnosti. V případě, že Zboží bude dodáno později, bude objednatel informován o skutečném termínu dodání. Společnost se zavazuje dodat Zboží nejpozději však do 10 pracovních dnů od závazného potvrzení Objednávky ze strany Společnosti.


MÍSTO DODÁNÍ:

Místem dodání objednaného Zboží je místo, které objednatel uvede v objednávkovém formuláři. Dopravu na místo dodání zabezpečuje Společnost.


ZPŮSOB DODÁNÍ A PŘEPRAVNÍ NÁKLADY:

Náklady na dopravu Zboží nese Objednatel dle aktuálního sazebníku na webových stránkách. Zboží bude zasláno prostřednictvím služby Zásilkovna nebo PPL. Dodržením všech výše stanovených podmínek je Objednávka ve sjednaném rozsahu ze strany Společnosti splněna a na objednatele přechází převzetím věci nebezpečí škody na věci.
Nevyzvednutí dobírky: Každá objednávka je závazná dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude expedovaná objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, budeme v každém případě požadovat uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek ve výši 150,- Kč (dále jen „smluvní pokuta“). Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v uvedené výši. V případě, že nebude smluvní pokuta zaplacena, bude tato věc řešena právními kroky.


ZPŮSOB PLATBY:

Platbu za objednané Zboží lze provést převodem na účet Společnosti, v hotovosti nebo dobírkou.


DOPRAVNÉ:

Zásilky jsou doručovány Zásilkovnou jako z výdejního místa na výdejní místo nebo na uvedenou adresu a PPL na Parcel Shop nebo na Vámi uvedenou adresu. Doba doručení je do 24 hodin od expedice pro adresy v České republice (vyjma víkendu a státních svátků). K zásilce na Parcel Shop nebo na uvedenou adresu u PPL v rámci České republiky je připočítáno poštovné 89,- Kč (Parcel Shop) a 99,- Kč (na výdejní místo), u Zásilkovny při doručování z Výdejního místa na Výdejní místo je účtováno 65,- Kč a z Výdejního místa na Vámi zadanou adresu je účtováno 99,- Kč. V případě platby dobírkou je účtováno u PPL „doběrečné“ 25,- Kč a u Zásilkovny „doběrečné“ činí 15,- Kč (možnost platby dobírkou poskytujeme v rámci České republiky). Balné poskytujeme zdarma.


REKLAMACE:

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí Zboží, a to bez udání důvodu a bez sankcí v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ. Pokud se objednatel rozhodne od smlouvy odstoupit je povinen písemně informovat Společnost o odstoupení. Dovolujeme si Vás upozornit, že se v tomto případě nejedená o koupě Zboží na zkoušku.
K vámi objednanému zboží samozřejmě obdržíte i příslušné dokumenty (daňový doklad). Tento doklad o koupi (faktura) je dostačující pro uplatnění reklamace. Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky (reklamační protokol) a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží. Pokud je zboží poškozeno při přepravě, oznámí toto kupující nejen dopravci, ale rovněž řádně uplatní odpovědnost za vady u prodávajícího, s nímž bude celá věc řešena. V případě reklamace můžete kontaktovat přímo společnost Baby Academia s.r.o. Reklamované zboží můžete zaslat na adresu Baby Academia s.r.o., Pařížská 5, 301 00, Plzeň. Reklamace, prosím, vždy uplatňujte písemně na e-mailové adrese: objednavky@babyacademia.cz a vyčkejte na sdělení dalšího postupu. Kontaktujte naše reklamační oddělení a náklady vynaložené na přepravu reklamovaného zboží vám uhradíme. Informace o průběhu reklamace získáte na telefonním čísle +420 775 161 106.
Reklamační sdělení musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.
Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Baby Academia s.r.o., Pařížská 5, 301 00, Plzeň (místo pro zaslání reklamovaného zboží) nebo elektronickou poštou na adrese objednavky@babyacademia.cz.


PODMÍNKY A POSTUP PŘI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ ZA POMOCI PROSTŘEDKŮ DÁLKOVÉ KOMUNIKACE

Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění vám bude vrácena kupní cena. Odešlete dopis (email) s textem: „Odstupuji od smlouvy (číslo objednávky) s žádostí o vrácení uhrazené částky za zboží“. Alternativně lze uvést text obdobného charakteru, ze kterého vyplývá projev vůle odstoupit od smlouvy v zákonné 14ti denní lhůtě.
Vrácené zboží zasílejte pokud možno v původním nepoškozeném obalu (může být poškozen úměrně nutnosti vybalení věci). Zboží nesmí jevit známky užívání a musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.). Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme vám zboží pojistit. Vždy, prosím, použijte balícího papíru nebo kartonu tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů a poškození zboží.
V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Částka bude prodávajícím vrácena buď formou připsání na účet, který spotřebitel uvede a za podmínky že s touto formou vrácení souhlasí anebo bude částka vrácena stejným způsobem jako při zaplacení.
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.
Náklady spojené s navrácením zboží si ponese spotřebitel sám.
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 obč.zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.


VÝHRADA VLASTNICTVÍ:

Vlastnické právo ke zboží přechází ze Společnosti na objednatele okamžikem zaplacení celé kupní ceny zboží.


ZÁRUKA NA ZBOŽÍ:

Kupující má právo uplatnit odpovědnost za vady do 24 měsíců od převzetí zboží.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2095 - § 2117 a 2165 - § 2174 občanského zákoníku). Tyto jsou níže podrobně specifikovány:
Práva z vadného plnění
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců (toto bude vyznačeno v prodejním dokladu. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost (viz záruka za jakost). Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě (dále jen potvrzení), v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce
Právo z vad nelze uplatnit v těchto případech:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.
Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku , tedy:
zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
• zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Toto platí i pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka (dále viz záruka za jakost).
Věc je vadná, není-li dodána v ujednaném množství, jakosti a provedení anebo v jakosti a provedení vhodném pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.
Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.
Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující předal prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.


Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle následujícího odstavce.
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.


Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.


ZÁRUKA ZA JAKOST

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

 

EVIDENCE TRŽEB

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

 

ZPĚTNÁ VAZBA:

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

S Vašimi osobními údaji bude nakládáno podle Nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) a to v rámci a k účelům provozování tohoto internetové obchodu. Vámi poskytnuté údaje nebudou dále poskytovány ani zpřístupněny dalším třetím osobám. Objednáním zboží a souhlasem s obchodními podmínkami kupující bere na vědomí a souhlasí, že jeho poskytnutá emailová adresa bude uložena do databáze vedenou společností Baby Academia s.r.o., pro účely zasílání newsletteru a obdobných obchodních sdělení. V případě, že s uložením do databáze kupující nesouhlasí, nebudou zpracovávány a shromažďovány osobní údaje od doby písemného vyjádření kupujícího s nesouhlasem s tímto zpracováním. Kupující kontaktuje společnost za účelem vymazání adresy z databáze na emailové adrese objednavky@babyacademia.cz nebo odhlášením přímo v doručeném newsletteru.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, a to za účelem uzavření této Smlouvy, provozování informačního systému webové stránky, vymáhání práv z kupní smlouvy a k marketingovým účelům. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  1. a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 

Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy objednavky@babyacademia.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Tyto obchodní podmínky jsou pro nákup v internetovém obchodě provozovaným společností Baby Academia s.r.o., platné a účinné od 1.6.2021 do odvolání.

 

 

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete Baby Academia s.r.o.

Spravovat cookies